Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

 

 

Regulamin sprzedaży Drukarni Internetowej www.sprintgraf.pl

 

Spis treści

 

 • §1 Postanowienia ogólne
 • §2 Zasady działania Drukarni Internetowej i przedmiot sprzedaży
 • §3 Zasady korzystania z Drukarni Internetowej – procedura zawarcia Umowy sprzedaży, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
 • §4 Materiały do druku (pliki graficzne) – przygotowanie materiałów własnych przez Klienta
 • §5 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
 • §6 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje:
 1. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem
 2. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
 3. Reklamacje Klientów
 • §7 Prywatność i bezpieczeństwo
 • §8 Własność intelektualna
 • §9 Postanowienia końcowe
 • §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.sprintgraf.pl przez firmę: Color Graf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1, 80-171 Gdańsk, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego www.sprintgraf.pl (zwanego dalej: „Drukarnią Internetową”), a także jego Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Nazwa firmy: Color Graf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1, 80-171 Gdańsk, NIP 957-098-39-84, REGON 220517508, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000293811, tel. +48 58 355 01 28, e-mail: sklep@sprintgraf.pl.
 4. Definicje
  • Klient– osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna – zarówno prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Drukarni Internetowej dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Drukarni Internetowej dla celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej: „Konsumentem”). Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Drukarni Internetowej www.sprintgraf.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Klientami”.
  • Odbiorca Produktu osoba upoważniona do odbioru zamówionego Produktu (Produktów), wskazana przez Klienta podczas składania Zamówienia; może być nim zarówno sam Klient jak również inna osoba wskazana przez Klienta; w tym przypadku Klient obowiązany jest podać wszelkie dane identyfikujące Odbiorcę w celu umożliwienia skutecznego doręczenia Produktu
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej sprintgraf.pl.
  • Drukarnia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sprintgraf.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
  • Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Drukarni Internetowej pl.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią Color Graf Sp. z o.o, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sprintgraf.pl.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów oraz koszty dostawy.

 

 

 • §2  

Zasady działania Drukarni Internetowej i przedmiot sprzedaży

 

 1. Drukarnia Internetowa prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę poprzez Drukarnię Internetową Klientom.
 3. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na Zamówienie Klienta.
 4. Produkty dostępne w Drukarni Internetowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Drukarni.

 

 

 • §3

Zasady korzystania z Drukarni Internetowej – procedura zawarcia Umowy sprzedaży, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie Drukarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Drukarni Internetowej Klient powinien wejść na stronę internetową działającą pod adresem sprintgraf.pl, wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Drukarni Internetowej.
 3. Klient w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 4. Dokonanie zakupu Produktów oferowanych przez Drukarnię Internetową możliwe jest na dwa sposoby:
  • poprzez wypełnienie i złożenie formularza Zamówienia w trybie bez rejestracji i konieczności utworzenia konta;
  • poprzez utworzenie konta w systemie sprintgraf.pl i następnie złożenie Zamówienia. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie Drukarni Internetowej.
 5. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w trakcie realizacji zamówienia przy wykorzystaniu formularza przy opcji bez rejestracji użytkownika tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy Produktów.
 6. Konto danego Klienta w systemie Drukarni Internetowej może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez Klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
 7. Klient dokonujący zakupu Produktów w trybie bez rejestracji i utworzenia indywidualnego konta nie będzie miał dostępu do poprzednich zamówień oraz transakcji.
 8. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 9. Dokonując zakupów Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Drukarni Internetowej do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Klient samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Klient potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Klient przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu Zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Klient ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz Odbiorcy Produktu.
 10. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Klienta Zamówienia w serwisie www.sprintgraf.pl oraz dokonanie przez Klienta wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 4 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy Zamówienia).
 11. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu Zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów wraz z kosztami wysyłki, dane i adres Klienta, a także dane i adres Odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Klient oraz opcjonalnie dane do wystawienia faktury VAT.
 12. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia wysłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Klienta będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Drukarnia Internetowa będzie się komunikować z Klientem za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie Zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania Zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Klienta.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Zamówienia do realizacji bez podania przyczyny, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zamówienia.
 14. Po otrzymania przez Klienta na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, z chwilą zaksięgowania przez Sprzedawcę płatności za Zamówienie złożone przez Klienta, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 15. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Klienta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 16. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym jego życzeniem, wszystkie szczegóły realizacji takiego Zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji niestandardowego Zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 17. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi w terminie uzgodnionym z Klientem i wskazanym w przesłanej do Klienta korespondencji e-mail.
 18. Termin wysłania Produktu do Klienta jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy (zaksięgowania) całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Klienta. Płatność dokonywana jest przez Klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 19. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na koszt Klienta na terenie Polski lub poza jej granice na adres wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient wskaże jako adres do wysyłki adres poza granicami Polski, wysokość opłaty za przesyłkę na podany przez Klienta adres jest wskazywana przez Sprzedawcę indywidualnie. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty zarówno za Produkt jak i kwoty z tytułu kosztów związanych z wysłaniem Produktu.
 20. Warunkiem wydania Produktu Klientowi jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt oraz za jego przesłanie do Klienta.
 21. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00. W przypadku nie zastania Klienta, kurier pozostawia awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Klienta lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Klient zostaje obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
 22. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Klient winien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Klienta.
 23. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta (lub osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Klienta przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 24. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Klient zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Klient powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 25. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Klienta, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Klienta. W takim przypadku Klient – pomimo nieodebrania Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Klient bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 26. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie ustalonym przez Strony. W przypadku nie dokonania odbioru Produktu przez tego Klienta lub w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kontrahenta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu, w tym w szczególności kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy, kosztami magazynowania Produktu oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z powodu nie dokonania odbioru Produktu przez Klienta niebędącego Konsumentem lub z powodu bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez tego Klienta. W takim przypadku Sprzedawca ma także prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ustalonych w Kodeksie Cywilnym.
 27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn nie zawinionych przez Sprzedawcę, to jest w szczególności z powodu:
 28. zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu punktu § 6 ust. 34 niniejszego Regulaminu,
 29. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
 30. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Sprzedawcy.
 31. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 18:00.
 32. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania przez Sprzedawcę, po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji, e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający Zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu z Klientem w sposób ustalony w § 3 pkt. 28 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego Zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  4. nie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Klienta, które nie zostało następnie przez Klienta wznowione.
 33. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje Zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim Zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu Zamówienia.
 34. Sprzedawca informuje, że Klient składając Zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
 35. a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania)– tolerancja do 1 mm,
 36. c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
 37. d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 38. f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm;

 

a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Klienta mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

 

 • §4

Materiały do druku (pliki graficzne) – przygotowanie materiałów własnych przez Klienta

 

 1. Drukarnia Internetowa nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia Internetowa ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Materiały przesłane przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji umieszczonej na stronie www.sprintgraf.pl. Po wgraniu pliku przez Klienta każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Drukarnia Internetowa może dokonywać drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacją).W każdym takim przypadku Klient jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego Zamówienia Klient dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Klient może także zrezygnować z Zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Drukarni Internetowej, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Klienta niezgodności ze specyfikacją Drukarni Internetowej może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
 3. Drukarnia Internetowa  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Klienta. Drukarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 4. Drukarnia Internetowa zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Klienta (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Klienta, jak i przez Sprzedawcę.
 5. Drukarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Klienta błędów technicznych.
 6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
 7. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych przesyłanych przez Klientów. Piki zamieszczone na serwerze Drukarni Internetowej oraz przesłane przez Klienta w celu realizacji Zamówienia, są usuwane po upływie 30 dni.

 

 • §5

Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki oraz dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów
 2. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Klient.
 3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży Produktów, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionymi Produktami. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Drukarni Internetowej, wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Drukarni Internetowej oraz udzielania Klientom dodatkowych rabatów bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Drukarni Internetowej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Płatności za Zamówienie można dokonać:
 7. a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego, w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
 8. b) korzystając z przelewu bankowego,
 9. c) poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy na pośrednictwem Poczty Polskiej.
 10. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 11. Dokonując zakupów na stronie www.sprintgraf.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na stronie Drukarni Internetowej, wybierając podstronę „Historia zamówień” w „Moim koncie”.
 12. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem serwisu płatniczego Dotpay.pl.
 13. Braku zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

 

 • §6

Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem

 

 1. Klientowi niebędącemu jednocześnie Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Klienta.
 3. Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Klienta z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeśli opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Klienta jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Klienta i domagać się wykonania przez Klienta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
 4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Klienta będącego jednocześnie Konsumentem

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 13 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Drukarni Internetowej wskazany w § 1 ust. 3 powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@sprintgraf.pl.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 9.
 7. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 14. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 16. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 18. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 19. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 19 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

 

 1. Reklamacje Klientów

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 2. Reklamację należy  złożyć poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: reklamacje@sprintgraf.pl siedziby Sprzedawcy: Color Graf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1, 80-171 Gdańsk.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Klient może przesyłać na adres reklamacje@sprintgraf.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Klient.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie usunięta przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta, w terminie uzgodnionym z Klientem.
 6. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 8-23 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 8-23 niniejszego paragrafu.
 8. Klient może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.
 9. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Sprzedawca ponosi wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad Produktu.
 11. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty odbioru Produktu przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 12. Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji Sprzedawca usunie w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Klientem niebędącym Konsumentem. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dostarczenia mu Produktów.
 13. Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, w przypadku jego uprzedniego zaakceptowania przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 14. Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Klienta niebędącego Konsumentem oryginału faktury zakupu Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do Sprzedawcy pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej poprzez wskazany e-mail Drukarni Internetowej. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej poprzez adres email dla swej skuteczności winno nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dostarczenia Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 15. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Produktu, dostarczy Produkt wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Produktu.
 16. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

 

 • §7 

Prywatność i bezpieczeństwo

 

 1. Sprzedawca, świadomy wagi kwestii ochrony danych osobowych Klientów, zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówień i postępuje w tym zakresie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 299 - brzmienie od 28 czerwca 2016 roku) gwarantując Klientowi prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji a także żądania ich usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Drukarni Internetowej dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.
 5. Informacje w zakresie kart kredytowych Klienta nie są w żaden sposób przechowywane.

 

 • §8 

Własność intelektualna

 

Adres strony, pod którym dostępna jest Drukarnia Internetowa Sprzedawcy, to jest: www.sprintgraf.pl, a także zawartość strony internetowej www.sprintgraf.pl  stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Color Graf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Drukarni Internetowej. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.sprintgraf.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Naruszenie powyższych przepisów będzie egzekwowane w drodze postępowania sądowego.

 

 • §9 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.sprintgraf.pl

 

 1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 31 października 2016 roku.